27 328 1 
Home Page   RSS

Análise Psicológica
 ISSN 0870-8231 ISSN 1646-6020

 


     

 p
  
 ·  
Garcia-Marques, Teresa

        · | |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Vieira, Maria João; Ribeiro, Rui Bártolo; Almeida, Leandro S.

        · | |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Barreiros, Marco Pinto; Palma, Patrícia Jardim da

        · | |     · |     · ( pdf )
  
 ·  Resolution of ruptures in therapeuticalliance: Its role on change processes according to a relational approach
Coutinho, Joana; Ribeiro, Eugenia; Safran, Jeremy

        · | |     ·     · ( pdf )
  
 ·  
Lamela, Diogo; Castro, Maria; Gonçalves, Tiago; Figueiredo, Bárbara

        · | |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Pinhel, Joana; Torres, Nuno; Maia, Joana

        · | |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Lima, Isabel; Freire, Teresa

        · | |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Figueira, Ana Paula Couceiro

        · | |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Silva, Cristina

        · | |     · |     · ( pdf )
  
 ·  
Mata, Lourdes; Monteiro, Vera; Peixoto, Francisco

        · | |     · |     · ( pdf )
  

Creative Commons License All the contents of this journal, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution License